تفاوت بین اسپلیتر و تپ آف در سیستم آنتن مرکزی چیست ؟

splitter tapoff

تپ آف یا تقسیم کننده عبوری در آنتن مرکزی، علاوه بر اینکه یک یا چند انشعاب خروجی برای گیرنده ها ارائه می کند، قابلیت عبور سیگنال به سمت تقسیم کننده بعدی را دارا می باشد که اصطلاحا، مسیر عبور یا Pass through نامیده می شود.
تقسیم کننده های عبوری با کاهش قدرت سیگنال موجود در بستر کابل، این امکان را فراهم می نمایند که بتوان روی همه خروجی های آنتن مرکزی، سطح سیگنال متناسبی را دریافت نمود. در این تقسیم کننده ها یک مسیر ورودی، یک مسیر عبوری (با میزان افت مشخص برای هر تجهیز) و یک یا تعدادی خروجی (یک، دو، چهار، شش و هشت) وجود دارد که هرکدام از این تقسیم کننده ها دارای انواع متفاوت و میزان افت سیگنال متفاوتی هستند.

اسپلیترها یا تقسیم کننده های انشعابی نیز همانند تقسیم کننده های عبوری دارای انواع مختلفی هستند که شامل یک ورودی و چند خروجی (دو، سه، چهار، شش و هشت راهه) برای دریافت کننده ها می باشند. از تقسیم کننده های انشعابی و عبوری می توان در ابتدا، میانه یا انتهای مسیر بنا به نیاز، نوع طراحی و محاسبات انجام شده استفاده نمود.