تقویت کننده هوشمند چیست

تقویت کننده هوشمند چیست
تقویت کننده هوشمند
به تجهیزی از آنتن مرکزی گفته می شود که در باند فرکانسی UHF امکان فیلتر کردن کانال های فرکانسی از ورودی های مختلف را دارد.
از دیگر قابلیت های این تقویت کننده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- قابلیت گزینش یک یا چند کانال (معمولا حداکثر 6 کانال) از باند فرکانسی و تقویت آن به میزان مورد نیاز
- امکان تنظیم سطح خروجی یکسان و مشابه برای تمام ورودی ها
- امکان تنظیم خودکار میزان تقویت کانال های فرکانسی برای دریافت سطح خروجی یکسان (AGC )
- امکان جابجایی کانال های ورودی روی باند UHF و ارسال خروجی کانال ها با چیدمان دلخواه
- امکان جداسازی نویز و فرکانس های ناخواسته غیرتلویزیونی (بی سیم و غیره) از سیگنال های تلویزیونی

برخی از تقویت کننده های هوشمند قابلیتی به نام AGC دارند که با توجه به قدرت فرکانس دریافتی، فرکانس های موجود در کانال های گزینش شده را در خروجی به صورت اتوماتیک و به میزان مشخصی تقویت می نمایند تا در خروجی قدرت تمامی فرکانس ها یکسان (Level) باشد.
از جمله موارد استفاده این ویژگی، در مناطقی است که به علت تغییر شرایط جوی(رطوبت)، آنتن گیرنده سیگنال متغیر دریافت می کند، در این شرایط سیستم کنترل اتوماتیک بهره به صورت خودکار فرکانس های موجود در کانال های انتخابی را تقویت کرده (حداکثر تا قدرت نهایی تقویت کننده ) و در خروجی به صورت یکسان شده ارسال می نماید و در این صورت سیستم می تواند بدون عیب به کار خود ادامه دهد.
منظور از Level شدن قدرت سیگنال فرکانس های خروجی، هم سطح شدن ( در یک بازه نزدیک ) عدد نهایی خروجی از تقویت کننده، فارغ از قدرت سیگنال ورودی(قبل از تقویت) می باشد