دریافت تصاویر دوربین های مداربسته روی سیستم آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

یکی از نیازهای مجموعه های مسکونی که از وجود نگهبان یا تیم نگهبانی برای انجام امور امنیتی ساختمان خود بهره نمی گیرند، دریافت تصاویر دوربین های مدار بسته بر روی بستر سیستم های تلویزیونی می باشد و از آنجا که یک شخص نمی تواند همیشه مسئول و مراقب تصاویر ثبت شده توسط سیستم دوربین مدار بسته باشد، این نیاز که همه واحد ها قابلیت دسترسی به تصاویر را داشته باشند بیش از پیش احساس می شود.
از این رو سیستم آنتن مرکزی قادر است تا تصاویر ارسالی از سیستم دوربین مداربسته را دریافت و در بستر یک کانال تلویزیونی به کل واحد های مجتمع ارائه نماید.