آیا استفاده از دو تقویت کننده پشت سر هم امکان پذیر است

تقویت کننده آنتن مرکزی

استفاده از دو  تقویت کننده  پشت سر هم در سیستم آنتن مرکزی  امکان پذیر نمی باشد، زیرا این کار همانطور که باعث افرایش سطح سینگنال دریافتی (gain) شده، باعث افزایش چشم گیر نویز دریافتی نیز خواهد بود که دریافت سیگنال سالم را با مشکل جدی مواجه می کند، همچنین این عمل باعث بروز اشباع قدرت سیگنال شده و تجهیزات دریافت کننده سیگنال قادر به دریافت سیگنال و انجام وظایف خود نخواهند بود.