مهندسین ناظر باید در هنگام تحویل گرفتن آنتن مرکزی به چه نکاتی توجه داشته باشند

nazer

توصیه می گردد مهندسین ناظر پروژه های آنتن مرکزی، در هنگام تحویل سیستم به نکات زیر توجه داشته باشند :

- سیستم باید در همه نقاط خروجی (پریز)، سیگنالی متناسب یا Level شده ای داشته باشد، در واقع نزدیکترین و دورترین پریز به آنتن، باید قدرت سیگنالی در بازه فرکاسی مشخص شده در استاندارد IEC را دارا باشند.
- سیستم می بایست در همه نقاط خروجی، میزان سیگنال به نویز (S/N) مشخصی در بازه اعلام شده توسط استاندارد IEC را دارا باشد. موارد اعلام شده با استفاده ازتجهیزات تست و اندازه گیری سیگنال های تلویزیونی (TV Spectrum Analyzers) قابل بررسی بوده و با استفاده از میزان قدرت و کیفیت سیگنال اعلام شده در گیرنده تلویزیون متصل به سیستم آنتن مرکزی ( یا آنتن معمولی ) قابل بررسی و تحویل نمی باشد.

signal quality