مکان مناسب جهت نصب سیستم آنتن مرکزی کجاست

آنتن مرکزی

یکی از بهترین مکان های نصب گیرنده یا آنتن، جهت نصب سیستم آنتن مرکزی یا دریافت خروجی برای منازل تک واحدی بالا ترین ارتفاع در هر ساختمان می باشد به این علت که موانعی مانند درختان، دیوار منزل و ... مانعی برای دریافت سیگنال های ارسالی نباشند.
در صورتی که مکان مناسبی با ارتفاع بلند تر از سایر قسمت های ساختمان وجود نداشت می توان آنتن را بر روی پایه و یا اسکلت فلزی خاصی نصب و ارتفاع آن را در یک مکان مناسب با توجه به بازدید از محل افزایش داد.