پارامتر های صحیح انتخاب آنتن تلویزیون

آنتن تلویزیون

 

برخی از عوامل تعيين کننده در انتخاب سیستم آنتن مرکزی :

• فاصله از فرستنده ( فرستنده های تلويزيونی جهت پوشش شبکه ها در هر منطقه)

• تعداد ايستگاه فرستنده و فرکانس کاری آنها (برای هر فرستنده)

• قدرت فرستنده ها

• موانع بین ارسال و دريافت آنتن

• تأثیر تداخل سيگنال های ناخواسته بلاخص از ديگر فرستنده ها

نکته : فاصله از فرستنده، ويژگی اصلی و مهمی است که بايد هنگام انتخاب آنتن در نظر گرفته شود، برای فواصل (مسافت های) طولانی آنتن با بهره (گين) بالاتر از اطمينان بیشتری برخوردار است.