پریز آنتن مرکزی

پریز در آنتن مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است، هر پریز بسته به انتهایی یا میانی بودن میزان مشخصی افت سیگنال داشته و می باید از هرکدام آنها بسته به توپولوژی سیستم آنتن مرکزی در جای خاص خود استفاده نمود. در زیر انواع پریز میانی و پریزانتهایی انتن مرکزی ارائه شده توسط شرکت هاتف الکترونیک را مشاهده می فرمایید