Finals

Final Outlets

درباره این محصول بیشتر بدانیم :

پریز آنتن سری AO انتهایی جهت نصب در سیستم های تک خطی (انتهایی) در مدل های مختلف جهت استفاده در پروژه های آنتن مرکزی طراحی گردیده است و همه ی مدل های ارائه شده توسط شرکت هاتف الکترونیک هوشمند، دارای دو خروجی که در فرکانس های 5 تا 2400 قابل استفاده می باشند.

 

پریزهای انتهایی سری AO در بازه فرکانسی 5 الی 1000 مگاهرتز

ATS 75

 

ATS 75

 

  Code

0500075

 

  Frecuency

IN-TV: 5-80 / 120-1000 MHz
IN-R: 87-108 MHz
 

  Insertion loss

IN-TV: < 1 dB - IN-R: < 2 dB

 

  Installation type

Final (from TAP)

 

 User Manual

pdf

 

پریز های انتهایی سری AO در بازه فرکانسی 5 الی 2400 مگاهرتز

AO 3U
AOF 870 C

 

AO 3U

AOF 870 C

AO 870

  Code

0500003-U

0960188

0500087

  Frecuency

 

IN-TV: 5-2400 MHz
IN-R: 5-2400 MHz

IN-TV: 5-862 MHz
IN-R: 950-2300 MHz

IN-TV: 5-862 MHz
IN-R: 950-2300 MHz

  IN-TAP loss


 

 

IN-TV: 5-300:       3,6 dB
IN-TV: 300-862:   3,7 dB
IN-TV: 950-2150: 6,2 dB
IN-R:   5-300:       4,5 dB
IN-TV: 300-862:   3,7 dB
IN-TV: 950-2150: 6,6 dB

IN-TV: <2 dB
IN-R: <3 dB 

IN-TV: <2 dB
IN-R: <3 dB 

  Insertion type

Clamp

Fast conection

Clamp

  Installation type

End Cascade

Final (from TAP)

Final (from TAP)

  Vdc pass

IN-R

IN-R

IN-R

 User Manual

pdf

pdf

pdf

 

سایر محصولات موجود در این دسته بندی :

- پریز های میانی سری AO