Cascade

Final Outlets

درباره این محصول بیشتر بدانیم :

پریز آنتن مرکزی سری AO دارای سه مدل مختلف جهت استفاده در سیستم های آبشاری ( به صورت میانی ) آنتن مرکزی با قابلیت اکولایزر ( متعادل کننده) سیگنال می باشند و همه ی مدل های ارائه شده توسط شرکت هاتف الکترونیک هوشمند، دارای دو خروجی که در فرکانس های 5 تا 2400 قابل استفاده می باشند.

 

پریزهای میانی سری AO در بازه فرکانسی 5 الی 2400 مگاهرتز
AO 9U 

 

AO 9U

AO 15U

AO 19U

  Code

0500009-U

0500015-U

0500019-U

  Frecuency

 

IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-TV:   5-2400 MHz
IN-R:     5-2400 MHz

IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-T V:  5-2400 MHz
IN-R:     5-2400 MHz

IN-OUT: 5-2400 MHz
IN-TV:   5-2400 MHz
IN-R:     5-2400 MHz

  IN-OUT loss

 

5-300:          3 dB
300-862:      3 dB
950-2400: 3,2 dB

5-300:       1,5 dB
300-862:   1,8 dB
950-2400: 2,0 dB

5-300:       1,3 dB
300-862:   1,5 dB
950-2400: 2,0 dB

 IN-TAP loss

 

 

 

IN-TV: 5-300:        9,5 dB
IN-TV: 300-862:    9,0 dB
IN-TV: 950-2400:  9,5 dB
IN-R:   5-300:       10,4 dB
IN-TV: 300-862:   10,2 dB
IN-TV: 950-2400: 12,2 dB

IN-TV: 5-300:       14,6 dB
IN-TV: 300-862:   14,0 dB
IN-TV: 950-2400: 14,0 dB
IN-R:   5-300:      14,8 dB
IN-TV: 300-862:   14,5 dB
IN-TV: 950-2400: 16,5 dB

IN-TV: 5-300:       18,5 dB
IN-TV: 300-862:   18,0 dB
IN-TV: 950-2400: 19,0 dB
IN-R:   5-300:      18,7 dB
IN-TV: 300-862:   18,8 dB
IN-TV: 950-2400: 22,9 dB

 Installation type

Cascade

Cascade

Cascade

  PVdc pass

IN-R

IN-R

IN-R

 User Manual

pdf

pdf

pdf

سایر محصولات موجود در این دسته بندی :

- پریز های میانی سری AO

- پریز های انتهایی سری AO